Divernadal 2023

Participantes DIVERNADAL 2023
Responsable

Autorizacións

AUTORIZO á seguinte relación de persoas a recoller a/o menor:
DECLARO baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e ADQUIRO O COMPROMISO de comunicar calquera modificación nos datos achegados, variacións ao respecto das observacións, así como toda a información de carácter privado, datos de interese para o persoal laboral, separación matrimonial ou disolución da parella etc. Comunicaráselle ao Concello achegando a documentación necesaria cando sexa oportuno (certificados, convenios reguladores etc.). Para os efectos do disposto no RGPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016 e na LOPD (Lei orgánica de protección de datos), a persoa titular e/ou os seus responsables quedan informados e expresamente consenten a incorporación dos seus datos ao sistema de información da CONCELLO DE ROIS e serán tratados para a xestión da actividade, e para manter o contacto cas nais/pais ou titoras/es legais das/os participantes. Conservaranse mentres dure a finalidade para a que se obtiveron.