Áreas de goberno

Alcaldía

Ramón Tojo Lens

Establecer as políticas activas que faciliten o progreso do municipio e melloren a calidade de vida da veciñanza son as funcións primordiais do alcalde de Rois, que é, ademais, o responsable de dirixir o goberno e a administración municipal.
Como máximo representante do Concello, o alcalde é o responsable do desenvolvemento da xestión económica municipal, de acordo co orzamento aprobado. Ademais, nesta lexislatura asume directamente as áreas de Obras e Urbanismo.
Para o desempeño do seu labor, o alcalde conta cos concelleiros e concelleiras do equipo de goberno e coa colaboración dos alcaldes e alcaldesas de barrio e dos celadores e celadoras das diferentes aldeas.
Será o representante do Concello na Asociación de desenvolvemento rural Deloa.

Asuntos Sociais e Emprego

María Mercedes Basante Rodríguez

A área de Asuntos Sociais ten como prioridade atender as necesidades básicas das persoas e familias que residen no municipio, especialmente daquelas que se atopan en situación de vulnerabilidade por diferentes motivos. Dende o Concello desenvólvese un amplo catálogo de servizos e prestacións, en coordinación con outras administracións, para atender a diversidade das demandas sociais, priorizando os programas de prevención, promoción e desenvolvemento da autonomía persoal.
A área de Emprego desenvolve políticas tendentes a facilitar a incorporación das persoas ao mercado laboral e de mantemento do emprego de toda a veciñanza, contribuíndo, deste xeito, á promoción económica e ao desenvolvemento local.
Será a representante do Concello de Rois no consello escolar da Escola infantil A Galiña Azul e no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Xuventude, Deportes e Asociacións

José Luis Ares Martínez

A Concellería de Xuventude, Deportes e Asociacións ten como obxectivo desenvolver actividades que favorezan e complementen a formación da xuventude en diferentes ámbitos. A promoción de intercambios internacionais para que os mozos e mozas de Rois poidan coñecer outras culturas e realidades,  atender as súas necesidades con accións formativas ou actividades de ocio son algunhas das prioridades ademais de artellar mecanismos para unha maior participación da mocidade na toma de decisións. Por iso o compromiso é de permanente escoita e interacción coa mocidade do Concello.
A área de Deportes fomenta a práctica deportiva en múltiples disciplinas para xerar hábitos de vida saudables e de traballo en equipo, realizando programas deportivos adaptados a todas as persoas e ofertando actividades de ocio e tempo libre. Colabora activamente cos distintos clubs e agrupacións deportivas de Rois, informa sobre as actividades e eventos nos que participa o Concello ou que considera de interese para a veciñanza, e xestiona o uso dos equipamentos e das instalacións deportivas municipais.
Dende a área de Asociacións facilitarase a participación da veciñanza na vida cultural, económica, política e social de Rois, co compromiso de favorecer, impulsar e dinamizar a información. Axudar e axilizar as consultas, impulsar as iniciativas cidadás e escoitar as súas reivindicacións son prioridades.

Cultura, Educación e Lingua

Víctoria Quiroga Ramallo

A área de Cultura encárgase da defensa e posta en valor das nosas tradicións, cultura e do patrimonio histórico. O fomento da lectura, o coidado e o mantemento da biblioteca, a programación e dinamización das actividades e iniciativas así como a xestión dos equipamentos vencellados do municipio son algunhas das súas áreas de traballo.
O Concello de Rois está firmemente comprometido coa defensa da nosa lingua, por iso conta cun Servizo de Normalización Lingüística que traballa para incrementar o seu uso e o prestixio en todos os ámbitos do termo municipal. Procúrase a posta en valor dos usos e das variantes locais, a conservación e promoción da oralidade como parte do noso patrimonio e a mellora na competencia lingüística.
Dende a Concellería de Educación trabállase polo desenvolvemento pleno das persoas, no respecto aos principios democráticos de convivencia e nos dereitos e liberdades fundamentais. A educación é un dos piares máis importantes para construír a sociedade do futuro e por iso a Concellería fomentará que sexa accesible e de calidade.
Será a representante do Concello de Rois no consello escolar do CPPI Os Dices e na Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega.

A área de Deportes fomenta a práctica deportiva en múltiples disciplinas para xerar hábitos de vida saudables e de traballo en equipo, realizando programas deportivos adaptados a todas as persoas e ofertando actividades de ocio e tempo libre. Colabora activamente cos distintos clubs e agrupacións deportivas do municipio, informa sobre as actividades e eventos nos que participa o Concello ou que considera de interese para a veciñanza, e xestiona o uso dos equipamentos e das instalacións deportivas municipais.

Medio Ambiente

Manuel Cobas Rey

A área de Medio Ambiente ten entre os seus principais obxectivos coidar, preservar e pór en valor o medio natural para contribuír a mellorar a calidade de vida da veciñanza. O fomento da reciclaxe de residuos, do coidado dos ríos e do territorio e a mellora das redes de abastecemento e de saneamento no municipio contribúen a conseguir ese propósito.

Desenvolvemento Rural

Iván Fernández Filgueira

Este departamento ten como obxectivo coordinar as diferentes actuacións que contribúan ao progreso sostible dun municipio no que o sector primario ten un peso importante na economía.
Colaborará directamente co alcalde para facilitar o desenvolvemento e revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal e nas obras de urbanización necesarias para mellorar a calidade de vida da cidadanía. O acondicionamento e mantemento de infraestruturas, vías de comunicación, núcleos, sendas viarias, edificios municipais e alumeado público, así como a aposta pola sustentabilidade e pola integración do territorio e da paisaxe de xeito ordenado son outros dos cometidos desta área de goberno.

Agricultura e Gandería

José Manuel López Bargo

Potenciar e fomentar o desenvolvemento do sector primario é un dos obxectivos da nova Concellería de Agricultura e Gandería, actividades que contan cun elevado peso económico e social no municipio e das que dependen moitas familias.
Dentro das competencias municipais, dende esta área traballarase para garantir o futuro do sector agrogandeiro, fomentar a xeración de emprego e a diversificación da produción con modelos respectuosos co medio ambiente.
Será o representante do Concello de Rois no consello escolar do CEIP O Pumar-Urdilde.

Portavoz do Goberno municipal

Antonio Esparís Lois

Como portavoz asume a responsabilidade de dar a coñecer as propostas e iniciativas que poña en marcha o equipo de goberno e defender o labor que se desenvolve para mellorar a calidade de vida da veciñanza.