Aviso Legal


LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio WWW.rois.gal a partir de agora SITIO WEB está rexistrado a nome de CONCELLO DE ROIS en diante O TITULAR

 

DATOS DO PROPIETARIO DO SITIO WEB.

NOME OU RAZÓN SOCIAL: CONCELLO DE ROIS

CIF: 

DIRECCIÓN: Oín, Aldea Samil, 1

C.P.: 15911

LOCALIDADE: ROIS

PROVINCIA: A CORUÑA

PAIS: ESPAÑA

 

CONDICIÓNS DE USO

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a CORREO@rois.gal para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

 

I.- Usuarios/ as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de WWW.rois.gal (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

 

II.- Uso do sitio web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Sitio Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos/ as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquer intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

 

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

 

IV.- Hiperenlaces;

O establecemento de calquera ” hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

• Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

• Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende que se realice o ” hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

 

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Sitio Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Sitio Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer as necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/ as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/ as e postos a disposición dos/as usuarios/ as no sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ as a través do sitio web.

 

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Sitio Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

 

VII. Propiedade Intelectual;

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/para considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/ as dereitos pola introdución dun determinado contido no Sitio Web, deberá notificar dita circunstancia a CORREO@rois.gal indicando:

 • Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.
 • Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Sitio Web.
 • Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 • Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros/ as é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/ as.

 

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexense pola lexislación española.

CONCELLO DE ROIS e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Sitio Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, CONCELLO DE ROIS e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de ROIS.

 

RESPONSABILIDADES

Exención de responsabilidade:

O TITULAR non se fai responsable do contido das páxinas web á que os/as USUARIOS/USUARIAS acceden a través do servizo de Buscador, así como calquera contido publicado polos seus USUARIOS/AS facendo uso do resto de servizos aquí descritos, e en especial do uso que os seus USUARIOS/AS fagan que sexan contrarios á lei, a moral e á orde pública, que infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar.

O TITULAR non se responsabiliza polos danos e prexuízos de toda natureza que se deban a:

 • Dada a gratuidade dos servizos ofrecidos polo sitio web, a falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB.
 • A alteración da privacidade e seguridade na utilización e contidos do SITIO WEB e dos servizos por terceiros/ as alleos aos mesmos de acordo co réxime legal vixente.
 • A presenza de virus ou a presenza doutros elementos falsos nos servizos ofrecidos por terceiros/ as a través do SITIO WEB que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.
 • Á falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos ofrecidos por terceiros.
 • A falta de licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos dos servizos ofrecidos por terceiros/ as a través do mesmo.
 • A utilización dos Servizos, do SITIO WEB e os contidos polos/as USUARIOS/AS.
 • A información, contidos e servizos aloxados fóra do SITIO WEB, aínda que fosen accesibles desde leste.
 • A falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB de terceiros colaboradores do TITULAR

 

ALTA NOS SERVIZOS DE SUBSCRICIÓN

ALTA DE USUARIO

Para o procedemento de alta nos SERVIZOS gratuítos ofrecidos por CONCELLO DE ROIS no seu SITIO WEB, que requiran subscrición, será necesaria a recompilación de datos persoais que o/a USUARIO/A facilitará libre e voluntariamente e que se fará efectiva no Formulario de Subscrición, a cuxos efectos declara que toda a información fornecida á hora de rexistrarse é veraz, completa e precisa. Toda a información dos seus datos persoais será tratada de conformidade ao estipulado no presente apartado e á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de 1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

No caso de que sexa necesaria a cesión dos datos de carácter persoal da persoa USUARIA por parte de CONCELLO DE ROIS a terceiros, advertirá e solicitará á persoa USUARIA previa e expresamente da cesión, indicando a identidade do cesionario e a finalidade da cesión.

En todo caso, se revelerán os datos dos/as USUARIOS/USUARIAS por requirimento das autoridades administrativas competentes ou por mandato xudicial.

O/a USUARIO/A declara que todos e cada un dos datos e informacións achegados son correctos, e que coñece e acepta na súa integridade as CONDICIÓNS, que rexerán a partir da contratación as súas relacións con CONCELLO DE ROIS. O/a USUARIO/A debe aceptar as CONDICIÓNS para iniciar o proceso de rexistro.

 

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a CORREO@CONCELLODEROIS.ES

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Aviso importante (comunicacións comerciais)

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

 

Protección de datos.

a) INCORPORACION DE DATOS PERSOAIS A TRATAMENTOS E O SEU RESPONSABLE

Infórmase ós titulares de datos persoais que os datos que nos facilite, a través de calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser introducidos indistintamente en tratamentos parcialmente automatizados, titularidade de/os seguinte/ s Responsable/ s: CONCELLO DE ROIS ()

O Responsable do Tratamento é plenamente consciente do uso e tratamento que se lle deben dar aos datos de carácter persoal, e en virtude da normativa legal existente respecto diso ten implantado un sistema para preservar a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal. Devanditos tratamentos teñen como finalidades: Xestión de contactos con clientes, realización de orzamentos e facturas de servizos / produtos; cumprimento de obrigacións contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións comerciais por parte de CONCELLO DE ROIS, titular dos mesmos, e conservanse os prazos estipulados dependendo da lexislación que afecte á natureza de cada dato.

Os datos incorporados neles serán tratados de forma confidencial e só serán cedidos nos casos legalmente previstos.

 

b) DEREITOS QUE ASISTEN AO TITULAR E FORMA DE EXERCICIO

Se a comunicación dos seus datos requirise do seu expreso consentimento, seralle debidamente solicitado. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación e/ou portabilidad, mediante escrito (acreditando a súa identidade) dirixido a: CONCELLO DE ROIS- Oín, Aldea Samil, 1, 15911 Rois, C Rois.