Entroido: Inscrición Comparsas

DATOS DA COMPARSA

Datos da comparsa, no caso de pertencer a unha entidade legalmente constituida:

Datos da persoa maior de idade representante da comparsa


No caso de resultar premiado/a/s cun premio en metálico, realizarse o abono do premio na seguinte conta bancaria:

Especificar os 24 díxitos do IBAN (ES…..)

DECLARO

1. Que logo de ler o contido do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (a persoa física ou xurídica solicitante) non me atopo incurso/a en ningunha das prohibicións establecidas no citado artigo.
2. Que me atopo ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, nos termos establecidos no artigo 22 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións.
3. Coñezo e acepto as bases que rexen o Concurso de disfraces do Concello de Rois 2023.
4. Que autorizo ao Concello de Rois a publicar na páxina web e redes sociais da súa titularidade e nos medios de comunicación o nome e apelidos dos/as concursantes e premiados/as.
5. Que autorizo ao Concello de Rois á publicación de fotografías propias, sempre que o seu uso garde relación con este concurso. A organización pode facer uso da imaxe de todos os/as participantes en calquera formato, sa sexa gráfico ou dixital, e en todas as súas formas (vídeo, foto, DVD, internet, carteis, medios de comunicación, etc.). Todos os dereitos de imaxe pertencen ao Concello de Rois, como organizador do evento.