Inscrición actividades municipais: Menores de idade

Nome da persoa participant

Nome da pesoa responsable no menor

Autorizo ao/á menor a asistir á/s actividades:

Elixe unha opción entre a seguinte listado
Elixe unha opción entre a seguinte listado
Elixe unha opción entre a seguinte listado
Elixe unha opción entre a seguinte listado
Elixe unha opción entre a seguinte listado

Datos bancarios

Cubrir este apartado só as PERSOAS que elixan actividades mensuais ou trimestrais, e que terán que domiciliar o recibo.