NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2010 161 62900 FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: SANEAMENTO EN BRALO (AUGASANTAS) 199.845,51 € 199.845,51 €
2/2010 161 62901 FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: SANEAMENTO EN FRANCELOS (RIBASAR) 199.785,23 € 199.785,23 €
3/2010 161 62902 FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: ABASTECEMENTO EN FRANCELOS (RIBASAR) 142.203,26 € 142.203,26 €
4/2010 161 62903 PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CUBELA E CONTIMUNDI 404.463,15 € 364.016,83 € 40.446,32 €
5/2010 161 62904 PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN O AIDO 129.075,20 € 115.695,44 € 13.379,76 €
6/2010 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 5.700,14 € 5.700,14 €
7/2010 241 60900 INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO 176.191,04 € 176.191,04 €
8/2010 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
9/2010 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.500,00 € 1.500,00 €
10/2010 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
11/2010 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 40.000,00 € 40.000,00 €
12/2010 453 61900 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN RIBASAR, FRANCELOS, PEROXA, PAZOS, XALLAS E RUBIEIRO 84.421,15 € 79.545,31 € 4.875,84 €
13/2010 453 61901 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN PENAVIDE, FONTE BARREIRO E IGREXA DE ERMEDELO 71.595,30 € 67.460,23 € 4.135,07 €
14/2010 453 61902 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN ANTEQUEIRA E IGREXA DE HERBOGO 95.385,84 € 89.876,72 € 5.509,12 €
15/2010 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 € 3.000,00 €
16/2010 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
17/2010 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 4.000,00 € 4.000,00 €
18/2010 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €1.566.665,82 € 1.258.428,53 € 308.237,29 €


Rois, 25 de marzo 2.010


O Alcalde,