Divernadal 2021

Participantes DIVERNADAL 2021

//

//

//

//

Responsable

A unidade familiar da que formo parte ten ingresos superiores a 6,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples 2021 (IPREM). Límite que se incrementa nun 15% máis cando se trate de familias monoparentais ou de familias numerosas.

Pasos a seguir para saber cómo se calcula o IPREM da unidade familiar neste enlace (preme aquí).

Autorizacións

AUTORIZO á seguinte relación de persoas a recoller a/o menor:
Acepto e declaro ter coñecemento do PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE AO COVID-19 nas actividades de DIVERNADAL do Concello de Rois, que se pode ler nese enlace (preme aquí)
DECLARO baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e ADQUIRO O COMPROMISO de comunicar calquera modificación nos datos achegados, variacións ao respecto das observacións, así como toda a información de carácter privado, datos de interese para o persoal laboral, separación matrimonial ou disolución da parella etc. Comunicaráselle ao Concello achegando a documentación necesaria cando sexa oportuno (certificados, convenios reguladores etc.). Para os efectos do disposto no RGPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016 e na LOPD (Lei orgánica de protección de datos), a persoa titular e/ou os seus responsables quedan informados e expresamente consenten a incorporación dos seus datos ao sistema de información da CONCELLO DE ROIS e serán tratados para a xestión da actividade, e para manter o contacto cas nais/pais ou titoras/es legais das/os participantes. Conservaranse mentres dure a finalidade para a que se obtiveron.
//