Perfil do Contratante

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, o concello de Rois quere achegar esta ventana informativa, cumprindo así mesmo coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público á información sobor da actividade contractual do Concello de Rois.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para máis información pode poñerse en contacto co Concello de Rois no seguinte enderezo:

Concello de Rois

Lugar de Samil, 1

15911 –  Rois – A Coruña


ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

ROIS

Secretaría

 

Designación mesa de contratación permanente

 

De acordo co establecido na Lei 30/2007, do 30 de outubro, e no artigo 21 do Real Decreto 817/2008, do 8 de maio, que a desenvolve parcialmente, acordouse designar como membros da Mesa de Contratación ós seguintes Sres/as:

  • PRESIDENTE: D. RAMÓN TOJO LENS
  • PRESIDENTE SUPLENTE: MANUEL DOS SANTOS RODRIGUEZ

 

VOGAIS

  • D. CARLOS ARES VILLAR (Suplente: JOSÉ MARTINEZ GUILLERMES )
  • DNA. VICTORIA QUIROGA RAMALLO (Suplente: MERCEDES BASANTE ARES)
  • D. DIEGO LOSADA ROMERO (Suplente: ARIANA CAJARAVILLE CHACÓN)
  • DNA. BEGOÑA COLLAZO ORTEGA (Suplente: ROSARIO RIOS REY)
  • SECRETARIO TITULAR: DNA.Mª DEL CARMEN GARCÍA ACOSTA SECRETARIO
  • SUPLENTE: D. JOSE ANGEL SORRIBAS BUSTELO

Rois, a 7 de xullo de 2009.

O Alcalde,

Ramón Tojo Lens.