Estrutura e Funcionamento da Corporación

TENENTES DE ALCALDE
1ª  Dna. María Mercedes Basante Ares
2ª  D. Manuel Cobas Rey
3º  D. José Manuel López Bargo
CONCELLARÍAS  CONCELLEIRO/A DELEGADO/A
Asuntos Sociais e Emprego María Mercedes Basante Ares
Xuventude, Deportes e Asociacións José Luis Ares Martínez
Cultura, Educación e Lingua Victoria Quiroga Ramallo
Medio Ambiente Manuel Cobas Rey
Desenvolvemento Rural Iván Fernández Filgueira
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
D. Manuel Cobas Rey
Dna. María Mercedes Basante Ares
D. José Manuel López Bargo

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Titulares Suplentes

REPRESENTANTES DO CONCELLO EN ÓRGANOS COLEXIADOS

Órgano Representante
Consello Escolar CPPI Dos Dices Victoria Quiroga Ramallo
Consello Escolar CEIP de O Pumar-Urdilde José Manuel López Bargo
Consello Escolar Escola Infantil A Galiña Azul María Mercedes Basante Ares
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar María Mercedes Basante Ares
Asociación de Desenvolvemento Local Deloa Ramón Tojo Lens
Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega Victoria Quiroga Ramallo