Política de Privacidade

Protección de Datos

A protección de datos garante o dereito dos cidadáns e cidadás a controlar os seus datos persoais e a dispor e decidir sobre os mesmos. Toda a cidadanía ten o dereito fundamental á protección da súaprivacidade e dos seus datos persoais.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se reciban a través desta sede electrónica axustaraseaos principios e obrigacións establecidos no Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGDP), relativo á protección das persoas físicas con respecto aotratamento de datos persoais e á libre circulación dos ditos datos, e polo que se derroga á Directiva 95/46/CE, e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitosdixitais.

O Concello de Rois comprométeseaocumprimento da súaobrigación de confidencialidade con respecto aos datos de carácter persoal que poidan ser solicitados a través dos servizosdesta sede, e aoseutratamento. Para estes efectos, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamentoou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado de datos de carácter persoal ten como única finalidade a prestación dos servizos solicitados, e o seguimento de consultas realizadas polas persoas usuarias.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recollen e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal, entre as que poden estar as comunicacións a Xuíces e Tribunais.

En todo momento poderanseexercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición solicitándoo á Dirección da Axencia por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción.

Delegado de Protección de datos

Para adecuar os procedementos municipais ao novo Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), 679/2016 e mellorar a práctica administrativa, o Concello de Rois nomeou a un Delegado de Protección de Datos na institución, ao que se poderá dirixir a cidadanía a través do enderezo electrónico: web@rois.gal

Tamén pode consultar os seguintes apartados relacionados: