NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2013 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 550,44 € 550,44 €
2/2013 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2013 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.000,00 € 1.000,00 €
4/2013 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
5/2013 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 30.000,00 € 30.000,00 €
6/2013 450 62100 ADQUISICIÓN DE TERREO PARA ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE (E.T.A.P.) EN CASAS DO PORTO 13.000,00 € 13.000,00 €
7/2013 453 61905 P.O.S. 2013: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN SORRIBAS E A CALLE 79.002,80 € 73.657,84 € 5.344,96 €
8/2013 453 61906 P.O.S. 2013: INTERIORES EN CASAS NOVAS, MACEDOS E BARREIRO E ABASTECEMENTO A CEMITERIO DE SEIRA 72.597,04 € 67.685,46 € 4.911,58 €
9/2013 459 62910 URBANIZACIÓN E HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA IGREXA DE SORRIBAS 51.853,63 € 51.853,63 €
10/2013 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 € 3.000,00 €
11/2013 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 2.500,00 € 2.500,00 €
12/2013 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
13/2013 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €
263.003,91 € 141.343,30 € 121.660,61 €
Rois, 13 de decembro 2012
O alcalde,