NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2012 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 6.200,00 € 6.200,00 €
2/2012 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2012 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.000,00 € 1.000,00 €
4/2012 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
5/2012 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 30.000,00 € 30.000,00 €
6/2012 450 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS 13.000,00 € 13.000,00 €
7/2012 453 61915 P.O.S. 2012: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN O PAZO, CASAL – O CORGO E A PEROXA 87.586,92 € 83.119,99 € 4.466,93 €
8/2012 453 61916 P.O.S. 2012: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN RUBIEIRO E PISTA EN SALGUEIROS 90.377,86 € 85.768,59 € 4.609,27 €
9/2012 459 61917 REPOSICIÓN DE MURO EN ANTEQUEIRA 33.620,34 € 33.620,34 €
10/2012 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 € 3.000,00 €
11/2012 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
12/2012 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
13/2012 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €277.285,12 € 168.888,58 € 108.396,54 €


Rois, 9 de febreiro 2012


O alcalde,