PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.007
NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2007 432 63305 ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS 59.997,71 € 55.250,57 € 4.747,14 €
2/2007 432 63306 ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA 59.996,33 € 55.249,29 € 4.747,04 €
3/2007 432 63307 ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR 59.999,09 € 55.251,84 € 4.747,25 €
4/2007 432 63308 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO 59.716,88 € 54.991,95 € 4.724,93 €
5/2007 432 63309 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 30.000,00 € 30.000,00 €
6/2007 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 60.000,00 € 60.000,00 €
7/2007 432 63320 INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 € 422.250,00 €
8/2007 432 62201 RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO 35.000,00 € 35.000,00 €
786.960,01 € 250.743,65 € 536.216,36 €