PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2014
912 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 36.518,16 €
912 10002 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 28.208,04 €
912 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 21.197,83 €
912 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 3.000,00 €
912 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 1.000,00 €
912 23300 INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS 10.770,00 €
912 23301 INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS 3.960,00 €
912 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.590,00 €
920 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL 47.080,08 €
920 12003 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL 19.769,68 €
920 12005 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL 7.678,58 €
920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 14.691,00 €
920 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 53.506,46 €
920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 58.069,20 €
920 13008 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 6.494,11 €
920 16000 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVIZOS XERAIS 61.340,76 €
920 16200 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
920 20600 RENTING FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS SERVIZOS XERAIS 2.697,72 €
920 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS 9.000,00 €
920 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVIZOS XERAIS 4.500,00 €
920 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 3.650,00 €
920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 2.500,00 €
920 22009 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE 9.500,00 €
920 22011 CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 5.500,00 €
920 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS 5.500,00 €
920 22110 PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS 2.500,00 €
920 22200 GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS 19.500,00 €
920 22201 GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS 8.500,00 €
920 22403 PRIMAS DE SEGUROS SERVIZOS XERAIS 8.200,00 €
920 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES 2.000,00 €
920 22603 ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS 500,00 €
920 22604 GASTOS XURÍDICOS 25.000,00 €
920 22605 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 1.800,00 €
920 22700 SERVIZO DE LIMPEZA OFICINA MUNICIPAL DE URDILDE 1.800,00 €
920 22703 SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL 9.000,00 €
920 22706 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS 50.000,00 €
920 22713 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E VIXILANCIA DA SAÚDE 2.500,00 €