PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.011
912 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 36.518,16 €
912 10002 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 28.208,04 €
912 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 21.197,83 €
912 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
912 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 2.000,00 €
912 23300 INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS 13.100,00 €
912 23301 INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS 4.500,00 €
912 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.800,00 €
920 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL 47.080,08 €
920 12003 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL 30.240,84 €
920 12005 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL 7.678,58 €
920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 16.081,15 €
920 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 60.644,22 €
920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 65.343,46 €
920 13000 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 6.409,77 €
920 13100 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO 16.558,50 €
920 13101 RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
920 15000 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 4.788,00 €
920 15001 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 2.194,00 €
920 16000 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS 82.503,29 €
920 16200 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
920 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS 6.000,00 €
920 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS 4.500,00 €
920 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE 14.000,00 €
920 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 5.000,00 €
920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 3.000,00 €
920 22003 CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 7.500,00 €
920 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS 4.800,00 €
920 22110 PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS 1.500,00 €
920 22200 GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS 20.000,00 €
920 22201 GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS 12.000,00 €
920 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS XERAIS 8.500,00 €
920 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES 2.000,00 €
920 22603 ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS 500,00 €
920 22604 GASTOS XURÍDICOS 24.500,00 €
920 22605 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 5.200,00 €