Acta final coa proposta de nomeamento dunha funcionaria administrativa

29 de maio de 2023

O tribunal cualificador fai pública a acta de proposta de nomeamento para cubrir a praza vacante de aministrativo/a no cadro de persoal do Concello de Rois. Acorda propoñer o nomeamento de María Belén Neo Eiras para ocupar a praza de funcionaria administrativa, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1. >