CITACIÓN.

APERTURA

En cumprimento do disposto no punto 8 dos pregos de cláusulas administrativas que rexerán a adxudicación do Viaxe da Terceira Idade do Concello de Rois para o ano 2013, infórmase da apertura dos sobres B) (proposta non económica) e C) (proposta económica) para o día 25 de Febreiro de 2013 ás 12:30 na Casa do Concello. Se por causas xustificadas non puidera procederse á apertura na data fixada, anunciarase a nova data mediante a inserción do correspondente anuncio no taboleiro de Concello.

Rois, 21 de Febreiro de 2013.
O alcalde,

Ramón Tojo Lens