NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2014 241 63200 INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DE IRIA 22.163,90 € 22.163,90 €
2/2014 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2014 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.500,00 € 1.500,00 €
4/2014 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 1.000,00 € 1.000,00 €
5/2014 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 20.000,00 € 20.000,00 €
6/2014 450 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS 2.621,76 € 2.621,76 €
7/2014 453 61914 PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (PEIM) 2014 34.127,61 € 28.204,64 € 5.922,97 €
8/2014 453 61916 P.O.S. 2014: ACCESOS EN BARRO E COBAS-LEROÑO – A IGREXA 92.221,58 € 92.221,58 € 0,00 €
9/2014 453 61917 P.O.S. 2014: ACCESOS EN TOURÍS, VERDUGA, CASAL DE POÑO, CENTRO DE DÍA – CENTRO DE SAÚDE DE URDILDE E A MEANA 81.456,90 € 81.456,90 € 0,00 €
10/2014 453 61920 PLAN DE OBRAS DTC 2014 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €
11/2014 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 € 3.000,00 €
12/2014 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 2.500,00 € 2.500,00 €
13/2014 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
14/2014 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €
416.091,75 € 351.883,12 € 64.208,63 €
 
Rois, 11 de decembro 2013