Estado de Gastos – 2011

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.011
912 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 36.518,16 €
912 10002 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 28.208,04 €
912 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 21.197,83 €
912 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
912 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 2.000,00 €
912 23300 INDEMNIZACIÓNS A CONCELL.
>

Estado de Ingresos – 2011

PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.011
11200 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA 34.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN 321.000,00 €
11400 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 27.000,00 €
11500 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 207.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 27.000,00 €
29000 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 180.000,00 €
30100 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 500,00 €
30200 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 115.000,00 €
31100 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO 8.500,00 €
31300 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32100 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 30.000,00 €
32300 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
32500 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 3.500,00 €
32900 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC.
>

Plan de Investimentos – 2011

NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2011 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 5.800,00 € 5.800,00 €
2/2011 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2011 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.500,00 € 1.500,00 €
4/2011 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
5/2011 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 40.000,00 € 40.000,00 €
6/2011 453 61910 POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS A BUXÁN, SILVARREDONDA, SOUTELO, HERBOGO E CEMITERIO SAN MIGUEL DE COSTA 96.248,14 € 88.783,48 € 7.464,66 €
7/2011 453 61911 POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS DE PISTAS EN VILAR DE CASTRO – LEROÑO E BANDÓN – AUGASANTAS 80.486,48 € 74.244,24 € 6.242,24 €
8/2011 453 61912 POS 2011: AFIRMADO, ACCESOS, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN O AIDO, QUINTANS, HERBOGO 79.490,62 € 73.325,62 € 6.165,00 €
9/2011 453 61913 MELLORA VIAL DENDE PUMAR A FIGUEROA 85.000,00 € 85.000,00 €
10/2011 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 6.000,00 € 6.000,00 €
11/2011 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
12/2011 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 4.000,00 € 4.000,00 €
13/2011 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €408.025,24 € 321.353,34 € 86.671,90 €


Rois, 1 de decembro 2.010


O Alcalde,
>

Estado de Ingresos – 2009

ORZAMENTO ANO 2.009 – ESTADO DE INGRESOS
     
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.009
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 28.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 300.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 199.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 25.600,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 180.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC.
>

Estado de Gastos – 2009

ORZAMENTO ANO 2.009 – ESTADO DE GASTOS
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.009
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 38.425,66 €
111 10001 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 29.770,44 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 23.868,64 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL.
>