Plan de Investimentos – 2008

PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.008
           
           
NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2008 432 63310 ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CONCELLO E AFIRMADO DE PISTAS EN XIAXE (SORRIBAS) 58.528,94 € 53.114,94 € 5.414,00 €
2/2008 432 63311 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN VILARIÑO (AUGASANTAS), BUSTO (HERMEDELO) E TOURÍS (SORRIBAS) 59.885,74 € 54.346,23 € 5.539,51 €
3/2008 432 63312 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SEIRA, SÓÑORA, BEADE (AUGASANTAS), SABACEDO (HERMEDELO) E INFESTA (ROIS) 56.047,07 € 50.862,64 € 5.184,43 €
4/2008 432 63313 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS NOS LUGARES DE BARREIRO (HERMEDELO), A CALLE-PUMAR E QUINTÁNS (URDILDE) 36.621,52 € 33.233,98 € 3.387,54 €
5/2008 432 63314 ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE SORRIBAS, ROIS, AUGASANTAS, LEROÑO, HERMEDELO, BUXÁN, SEIRA, HERBOGO E URDILDE 37.343,02 € 33.888,73 € 3.454,29 €
6/2008 432 63315 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.008 30.000,00 € 30.000,00 €
7/2008 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 20.000,00 € 20.000,00 €
8/2008 432 63317 PLAN DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIÓNS DO OUTUNO DO 2.006 298.425,25 € 149.212,61 € 149.212,64 €
9/2008 432 63320 INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS 511.100,00 € 511.100,00 €
10/2008 121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 6.000,00 € 6.000,00 €
11/2008 121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 6.000,00 € 6.000,00 €
12/2008 121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500,00 € 2.500,00 €
13/2008 432 60000 ADQUISICIÓN DE TERREO EN OIN 1.500,00 € 1.500,00 €
14/2008 432 60001 ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA 7.000,00 € 7.000,00 €
15/2008 432 60100 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 14.000,00 € 14.000,00 €
16/2008 432 60101 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 7.000,00 € 7.000,00 €
17/2008 432 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA 85.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 €
18/2008 432 64000 REVISIÓN P.X.O.M.
>

Estado de Ingresos – 2008

ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.008
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 25.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 320.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 191.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 24.500,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 230.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC.
>

ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE GASTOS

ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE GASTOS
       
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.008
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 37.672,18 €
111 10001 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 29.186,64 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 17.817,88 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL.
>

Plan de Investimentos – 2007

PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.007
NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2007 432 63305 ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS 59.997,71 € 55.250,57 € 4.747,14 €
2/2007 432 63306 ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA 59.996,33 € 55.249,29 € 4.747,04 €
3/2007 432 63307 ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR 59.999,09 € 55.251,84 € 4.747,25 €
4/2007 432 63308 CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO 59.716,88 € 54.991,95 € 4.724,93 €
5/2007 432 63309 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 30.000,00 € 30.000,00 €
6/2007 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 60.000,00 € 60.000,00 €
7/2007 432 63320 INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 € 422.250,00 €
8/2007 432 62201 RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO 35.000,00 € 35.000,00 €
786.960,01 € 250.743,65 € 536.216,36 €
>

Estado de Ingresos – 2007

ORZAMENTO ANO 2.007- ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA CONSIGNACIÓN
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 9.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 260.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 181.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 23.500,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 175.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC.
>

Estado de Gastos – 2007

ORZAMENTO ANO 2.007 – ESTADO DE GASTOS
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA CONSIGNACIÓN
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 38.355,25 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 11.800,00 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL.
>