ADXUDICACIÓN: ACONDICIONAMENTO DE PISTAS NAS PARROQUIAS DE AUGASANTAS E SIEIRA

Publicación da adxudicación no perfil: 15 de Xullo de 2014.
Adxudicatario: EXCAVACIONES JOSÉ VARELA IGLESIAS, S.L.
Importe sen IVE: 140.495,87 EUR
Importe con IVE: 170.000 EUR
Órgano competente: ALCALDÍA
Data de adxudicación: 10 de Marzo de 2014

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
Publicación da formalización do contrato no perfil: 15 de Xullo de 2014. >

ADXUDICACIÓN.- ACCESOS EN BARRO E COBAS-LEROÑO.- A IGREXA (POS 2014)

Publicación da adxudicación no perfil: 15 de Xullo de 2014.
Adxudicatario: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES JOSE POSE NOYA S.L.
Importe sen IVE: 76.174,86 EUR
Importe con IVE: 91.171,58 EUR
Órgano competente: ALCALDÍA
Data de adxudicación: 6 de Xuño de 2014

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
Publicación da formalización do contrato no perfil: 15 de Xullo de 2014. >

ADXUDICACIÓN.- ACCESO EN TOURÍS, CASAL DE POÑO, CENTRO DE DÍA, CENTRO DE SAÚDE DE URDILDE E A MEANA (POS 2014)

Atención, ábrese nunha nova fiestra. Imprimir

Publicación da adxudicación no perfil: 15 de Xullo de 2014.
Adxudicatario: EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Importe sen IVE: 67.319,75 EUR
Importe con IVE: 81.456,90 EUR
Órgano competente: ALCALDÍA
Data de adxudicación: 6 de Xuño de 2014

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
Publicación da formalización do contrato no perfil: 15 de Xullo de 2014. >

Estado de Gastos – 2014

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2014
912 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 36.518,16 €
912 10002 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 28.208,04 €
912 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 21.197,83 €
912 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 3.000,00 €
912 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 1.000,00 €
912 23300 INDEMNIZACIÓNS A CONCELL.
>