Plan de Investimentos – 2012

NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2012 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 6.200,00 € 6.200,00 €
2/2012 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2012 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.000,00 € 1.000,00 €
4/2012 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
5/2012 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 30.000,00 € 30.000,00 €
6/2012 450 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS 13.000,00 € 13.000,00 €
7/2012 453 61915 P.O.S.
>