ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE GASTOS
       
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.008
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 37.672,18 €
111 10001 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 29.186,64 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 17.817,88 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL. SESIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS 12.170,00 €
111 23301 ASISTENCIA CONCELLEIROS OUTRAS SESIÓNS 6.000,00 €
111 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.800,00 €
121 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 85.598,16 €
121 12001 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 13.281,10 €
121 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 58.529,52 €
121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. XERAL 37.893,07 €
121 13000 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO SERVICIOS XERAIS 17.542,97 €
121 13002 RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 6.682,85 €
121 13212 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO 5.000,00 €
121 13200 RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
121 14104 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADE 1.000,00 €
121 15000 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS 12.443,00 €
121 15002 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 1.500,00 €
121 16001 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS 61.761,17 €
121 16300 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
121 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES 5.000,00 €
121 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS 4.000,00 €
121 22000 MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE OFICINAS 11.000,00 €
121 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 3.000,00 €
121 22002 MATERIAL FUNXIBLE PROCESOS INFORMÁTICOS 3.000,00 €
121 22003 CONSUMO FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 6.000,00 €
121 22108 PRODUCTOS LIMPEZA OFICINAS MUNICIPAIS 1.500,00 €
121 22114 COMBUSTIBLE OFICINAS ADMINISTRACIÓN XERAL 3.750,00 €
121 22200 GASTOS DE TELÉFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS 16.200,00 €
121 22201 GASTOS DE TRANSPORTES E CORREOS DIVERSOS 7.200,00 €
121 22400 PÓLIZAS SEGURO SERVICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 6.500,00 €
121 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 4.000,00 €
121 22603 GASTOS XURÍDICOS 24.000,00 €
121 22608 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 3.000,00 €
121 22702 GASTOS VALORACIÓNS. TRABALLOS TÉCNICOS 81.000,00 €
121 22706 SERVIZO DE XESTORÍA E ASESORAMENTO TÉCNICO 5.000,00 €
121 23001 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL DA ENTIDADE 2.000,00 €
121 23300 INDEMNIZACIÓNS MEMBROS TRIBUNAIS PROCESOS SELECTIVOS 1.800,00 €
121 48910 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CONCELLO 600,00 €
121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 6.000,00 €
121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 6.000,00 €
121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500,00 €
122 13005 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO XULGADO DE PAZ 9.311,38 €
122 16002 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XULGADO DE PAZ 3.016,89 €
222 13201 RETRIBUC. PERSOAL LAB. TEMPORAL CONDUCTORES MOTOBOMBA 8.248,31 €
222 16003 SEGUROS SOCIAIS CONDUCTORES MOTOBOMBA 3.126,11 €
222 22110 MATERIAL CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 5.000,00 €
222 22701 SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS ABANDONADOS 2.000,00 €
222 46600 GASTOS PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS 9.500,00 €
222 48911 SERVICIO DE NOITEBÚS 40.800,00 €
223 22609 GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 €
313 13003 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS SOCIAIS 50.139,64 €
313 13202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASUNTOS SOCIAIS 11.424,00 €
313 13203 RETRIBUCIÓNS EDUCADOR FAMILIAR 23.621,22 €
313 13204 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS FAMILIARES 34.725,29 €
313 15003 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL 7.723,40 €
313 16007 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 41.794,73 €
313 22004 MATERIAL CURSO DISCAPACITADOS 500,00 €
313 22300 TRANSPORTE CURSO DISCAPACITADOS 7.150,00 €
313 22611 COOPERACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO 5.000,00 €
313 23002 LOCOMOCIÓN PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 9.000,00 €
313 22115 MATERIAL ASUNTOS SOCIAIS 1.000,00 €
313 22612 DIFUSIÓN ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS 1.500,00 €
313 45000 GASTOS DE FUNCIONAMENTO GARDERÍA 10.000,00 €
313 48905 AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLOS 18.000,00 €
322 13205 RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 25.734,10 €
322 14101 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS DE FORMACIÓN 3.000,00 €
322 14102 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS FOR. OCUPACIONAL 2.000,00 €
322 16008 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL PROMOCIÓN EMPREGO 10.249,82 €
322 22401 PÓLIZA DE SEGUROS CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.500,00 €
322 22402 PÓLIZA SEGUROS CURSIÑOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
322 22614 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.000,00 €
322 22613 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
323 48912 APORTACIÓNS PROXECTO DELOA-EQUAL 30.000,00 €
323 48906 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL 2.000,00 €
412 13001 RETRIBUC. PERSOAL LAB. FIXO LIMPEZA CENTROS SAÚDE 6.682,85 €
412 16009 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA CENTROS SAÚDE 2.285,53 €
412 21201 REPARACIÓNS E MANTEN. CENTROS MÉDICOS 5.000,00 €
412 22103 COMBUSTIBLE CENTROS MÉDICOS 4.500,00 €
412 22407 PÓLIZA DE SEGUROS CENTROS MÉDICOS 1.800,00 €
422 12002 SOLDO BASE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 16.510,52 €
422 12003 TRIENIOS CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 3.497,90 €
422 12102 COMPLEMENTO DESTINO CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 8.786,68 €
422 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERXES COLEXIOS 5.664,53 €
422 13004 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA COLEXIOS 37.944,13 €
422 13206 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA COLEXIOS 7.210,66 €
422 14103 RETRIBUCIÓNS PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA 14.000,00 €
422 13212 RETRIBUCIÓNS MONITOR AULA INFORMÁTICA 8.400,00 €
422 15001 PRODUCTIVIDADE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 4.327,20 €
422 15004 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, CENTROS DE SAÚDE E PAVILLÓNS, OBRAS, DESBROZADORA, E ANIMADORES 9.020,00 €
422 16010 SEGUROS SOCIAIS COLEXIOS, ESCOLA MÚSICA E AULA INFORMÁTICA 34.137,61 €
422 21202 REPARACIÓNS E MANTEN. INMOBLES COLEXIOS PÚBLICOS 14.000,00 €
422 21301 INTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA 2.000,00 €
422 22005 GASTOS FUNCIONAMENTO AULA INFORMÁTICA 4.000,00 €
422 22403 PÓLIZAS DE SEGURO COLEXIOS PUBLICOS 5.000,00 €
422 22404 PÓLIZA DE SEGUROS ESCOLA MÚSICA 400,00 €
422 22703 PRODUCTOS E MATERIAL DE LIMPEZA COLEXIOS PÚBLICOS 3.500,00 €
422 48902 SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 22.000,00 €
432 13207 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADA OBRAS 56.281,59 €
432 16011 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 21.780,98 €
432 21302 REPARAC. E MANTENEM. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 65.000,00 €
432 21400 REPARACIÓN E MANTENEM. VEHÍCULO BRIGADA OBRAS 2.000,00 €
432 22100 SUMINISTRO ENERXÍA ELECTRICA ALUMEADO PÚBLICO 95.000,00 €
432 22112 COMBUSTIBLE VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS 3.000,00 €
432 22405 PÓLIZA SEGURO VEHICULO BRIGADA DE OBRAS 700,00 €
432 22800 MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS 12.000,00 €
432 23003 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 1.000,00 €
432 60000 ADQUISICIÓN DE TERREO EN OIN 1.500,00 €
432 60001 ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA 7.000,00 €
432 60100 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 14.000,00 €
432 60101 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 7.000,00 €
432 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA 85.000,00 €
432 63310 ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CONCELLO E AFIRMADO DE PISTAS EN XIAXE 58.528,94 €
432 63311 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN VILARIÑO, BUSTO E TOURÍS 59.885,74 €
432 63312 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SEIRA, SÓÑORA, BEADE, SABACEDO E INFESTA 56.047,07 €
432 63313 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN O BARREIRO, A CALLE – POMAR E QUINTÁNS 36.621,52 €
432 63314 ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE SORRIBAS, ROIS, AUGASANTAS, LEROÑO, HERMEDELO, BUXÁN, SEIRA, HERBOGO E URDILDE 37.343,02 €
432 63315 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.008 30.000,00 €
432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 20.000,00 €
432 63317 PLAN DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIÓNS DO OUTONO DO 2.006 298.425,25 €
432 63320 INVERSIONS REAIS DERIVADAS DA EDIF. DE URBANIZACIÓNS 511.100,00 €
432 64000 REVISIÓN P.X.O.M. 4.700,00 €
442 13208 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL DESBROZADORA 19.553,53 €
442 16012 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL DESBROZADORA 7.000,00 €
442 21304 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DESBROZADORA 17.000,00 €
442 21303 MANTENEMENTO E CONSERVACION FOSAS SÉPTICAS 4.000,00 €
442 22113 COMBUSTIBLE DESBROZADORA 6.000,00 €
442 22406 PÓLIZA DE SEGURO DESBROZADORA 800,00 €
442 22600 CÁNON CLAUSURA VERTEDOIRO 500,00 €
442 22707 SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO 250.000,00 €
442 22710 CAMPAÑA INFORMATIVA RECOLLIDA SELECTIVA LIXO 1.000,00 €
442 22712 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AO SERV. RECOLLIDA LIXO 3.000,00 €
442 23004 LOCOMOCIÓN E DIETAS CONDUCTOR DESBROZADORA 1.500,00 €
451 22604 GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL 8.000,00 €
451 13211 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR CULTURAL 11.661,42 €
451 13213 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA EDIF. MULTIUSOS 4.000,00 €
451 16015 SEGUROS SOCIAIS ANIMADOR CULTURAL E LIMPEZA EDIF. MULTIUSOS 5.335,08 €
451 21205 REPARACIÓNS E MANTEMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 2.000,00 €
451 22110 SUBMINISTROS EDIFICIO MULTIUSOS 4.000,00 €
451 48903 SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 22.000,00 €
452 13006 RETRIBUCIÓNS LIMPADORAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 23.092,69 €
452 13209 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR DEPORTIVO 12.423,02 €
452 16013 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA E ANIMADOR 12.040,78 €
452 21203 REPARACIÓNS E MANTENEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 4.000,00 €
452 22111 PRODUCTOS DE LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2.000,00 €
452 22408 PÓLIZA DE SEGURO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1.300,00 €
452 22607 APORTACIÓNS PARA FESTEXOS POPULARES 28.000,00 €
452 22711 SERVICIO DE MANTENEMENTO PISCINA DE SENRA 9.000,00 €
452 23005 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL CULTURA E DEPORTES 2.000,00 €
452 48900 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.000,00 €
453 21900 RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO 9.000,00 €
463 46500 APORTACIÓNS A MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS 1.000,00 €
463 48901 ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 50.000,00 €
463 48904 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁN 12.000,00 €
511 21000 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 50.000,00 €
531 48907 PROXECTO DE AGRICULTURA SOSTIBLE 5.000,00 €
533 13210 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL XARDINEIROS 22.392,00 €
533 15005 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL XARDINEIROS 1.050,00 €
533 16014 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XARDINEIROS 5.777,14 €
533 20300 LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 5.500,00 €
533 22610 ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA 6.000,00 €
611 22708 SERVICIO COBRANZA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 35.000,00 €
611 34900 OUTROS GASTOS FINANCIEIROS 500,00 €
011 31001 XUROS PRÉSTAMO BCL 15.000,00 €
011 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL 60.962,32 €
  TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 3.461.463,13 €