PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2014
11200 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA 42.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN 326.000,00 €
11400 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 28.000,00 €
11500 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 218.500,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 28.000,00 €
29000 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 100.000,00 €
30100 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 500,00 €
30200 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 116.000,00 €
31300 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32100 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 25.000,00 €
32300 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
32500 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 5.000,00 €
32900 TAXA POR EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN DE LICENZAS DE VEHICULOS DE ALUGUER 300,00 €
33200 TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS 40.000,00 €
33300 TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS 3.000,00 €
33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO 8.000,00 €
34100 PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 13.000,00 €
34200 PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 17.000,00 €
34300 PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DEPORTIVOS 7.000,00 €
34600 PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS CULTURAIS 21.000,00 €
34700 PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 20.000,00 €
39110 MULTAS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS 400,00 €
39211 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.000,00 €
39300 XUROS DE DEMORA 600,00 €
39900 INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 600,00 €
39901 OUTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000,00 €