PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2012
11200 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA 36.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN 320.000,00 €
11400 IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 28.000,00 €
11500 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 210.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 30.000,00 €
29000 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 150.000,00 €
30100 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 500,00 €
30200 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 117.000,00 €
31100 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA NO FOGAR 18.000,00 €
31300 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32100 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 30.000,00 €
32300 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
32500 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 4.000,00 €
32900 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER 300,00 €
33200 TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS 40.000,00 €
33300 TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS 3.000,00 €
33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO 7.000,00 €
34200 PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 9.000,00 €
34300 PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS DEPORTIVOS 5.000,00 €
34600 PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS 22.000,00 €
34700 PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 34.500,00 €
39110 MULTAS TRIBUTARIAS 600,00 €
39211 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.000,00 €
39900 INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 2.000,00 €
39901 OUTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000,00 €