ORZAMENTO ANO 2.009 – ESTADO DE INGRESOS
     
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.009
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 28.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 300.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 199.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 25.600,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 180.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER 300,00 €
31102 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 117.500,00 €
31103 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO 600,00 €
31104 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 5.000,00 €
31105 TAXA POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 9.000,00 €
31106 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 30.000,00 €
32000 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32001 TAXA POR UTILIZACIÓN DE SOLO, SUBSOLO E VOO 23.000,00 €
34000 PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS 14.000,00 €
34001 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 15.000,00 €
39100 MULTAS E SANCIÓNS 600,00 €
39200 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.000,00 €
39900 INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 3.000,00 €
39901 RECURSOS IMPREVISTOS E EVENTUAIS 1.000,00 €
42000 PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO 988.000,00 €
42004 SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMENTO XULGADO DE PAZ 2.600,00 €
45500 SUBVENCIÓN XUNTA CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 7.000,00 €
45502 SUBVENCIÓN XUNTA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 23.500,00 €
45503 SUBVENCIÓN XUNTA ACTIVIDADES XUVENÍS 7.000,00 €
45506 SUBVENCIÓN XUNTA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 15.189,24 €
45507 SUBVENCIÓN XUNTA FUNCIONAMENTO CENTRO E.S.O. 6.000,00 €
45509 SUBVENCIÓN XUNTA MANTENEMENTO E PROGRAMAS SOCIAIS 122.000,00 €
45510 SUBVENCIÓN XUNTA PROMOCIÓN EMPREGO 3.000,00 €
45511 SUBVENCIÓN XUNTA GASTOS ESCOLA DE MÚSICA 3.500,00 €
45512 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA 11.000,00 €
45513 TRANSFERENCIA XUNTA F.C.L. 2.008 280.000,00 €
45514 SUBVENCIÓN XUNTA PROGRAMA NOITEBÚS 42.500,00 €
46201 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN MANTº E PREST.SERVICIOS SOCIAIS 26.000,00 €
46203 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 23.000,00 €
46206 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 19.000,00 €
46207 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ESCOLA DE MÚSICA 9.000,00 €
46210 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 15.000,00 €
52000 XUROS DE CONTAS E DEPÓSITOS BANCARIOS 10.000,00 €
72010 TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 890.959,00 €
76101 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN P.O.S. 2.009 229.323,09 €
76103 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN OUTROS PLANS 2.009 30.000,00 €
76104 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN PLAN COOPERACION COS CONCELLOS (PCC) 2.008 – 2.011 364.016,85 €
  TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 4.087.438,18 €