ORZAMENTO ANO 2.007- ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA CONSIGNACIÓN
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 9.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 260.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 181.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 23.500,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 175.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER 300,00 €
31102 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 117.500,00 €
31103 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO 600,00 €
31104 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 4.000,00 €
31105 TAXA POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 8.000,00 €
31106 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 12.500,00 €
31107 TAXA POR UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL 1.000,00 €
32000 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32001 TAXA POR UTILIZACIÓN DE SOLO, SUBSOLO E VOO 22.000,00 €
34000 PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS 8.000,00 €
34001 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 15.000,00 €
36000 INGRESOS DERIVADOS DA APROBACIÓN DE PLANS PARCIAIS 20.000,00 €
39100 MULTAS E SANCIÓNS 600,00 €
39200 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 €
39901 RECURSOS IMPREVISTOS E EVENTUAIS 1.000,00 €
42000 PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO 792.000,00 €
42004 SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMENTO XULGADO DE PAZ 2.200,00 €
45300 SUBVENCIÓN SERGAS UTILIZACIÓN CENTRO SAÚDE 6.084,00 €
45500 SUBVENCIÓN XUNTA CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 3.000,00 €
45502 SUBVENCIÓN XUNTA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 21.000,00 €
45503 SUBVENCIÓN XUNTA ACTIVIDADES XUVENÍS 6.000,00 €
45506 SUBVENCIÓN XUNTA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 33.000,00 €
45507 SUBVENCIÓN XUNTA FUNCIONAMENTO CENTRO E.S.O. 23.800,00 €
45509 SUBVENCIÓN XUNTA MANTENEMENTO E PROGRAMAS SOCIAIS 65.500,00 €
45510 SUBVENCIÓN XUNTA PROMOCIÓN EMPREGO 3.000,00 €
45511 SUBVENCIÓN XUNTA GASTOS ESCOLA DE MÚSICA 2.000,00 €
45512 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA 5.000,00 €
45513 TRANSFERENCIA XUNTA F.C.L. 2.006 185.000,00 €
46201 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN MANTº E PREST.SERVICIOS SOCIAIS 22.000,00 €
46203 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 23.000,00 €
46204 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 7.000,00 €
46206 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 19.000,00 €
46207 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ESCOLA DE MÚSICA 5.000,00 €
46210 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 3.000,00 €
48000 TRANSFERENCIAS PROXECTO DELOA – EQUAL 46.500,00 €
52000 XUROS DE CONTAS E DEPÓSITOS BANCARIOS 1.000,00 €
60000 ENAXENACIÓN DE SOLARES PROCEDENTES DE URBANIZACIÓNS 422.250,00 €
76101 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN P.O.S. 2.006 220.743,65 €
76103 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN OUTROS PLANS 2.006 30.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2.813.327,65 €