ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.008
11200 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA 25.000,00 €
11201 IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN 320.000,00 €
11300 IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 191.000,00 €
13000 IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 24.500,00 €
28200 IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 230.000,00 €
31000 TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS 750,00 €
31100 TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS 1.000,00 €
31101 TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER 300,00 €
31102 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO 117.500,00 €
31103 TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO 600,00 €
31104 TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 4.000,00 €
31105 TAXA POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 8.000,00 €
31106 TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 30.000,00 €
31107 TAXA POR UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL 1.000,00 €
32000 TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS 2.500,00 €
32001 TAXA POR UTILIZACIÓN DE SOLO, SUBSOLO E VOO 22.000,00 €
34000 PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS 8.000,00 €
34001 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 13.750,00 €
39100 MULTAS E SANCIÓNS 600,00 €
39200 RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.000,00 €
39900 INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 3.000,00 €
39901 RECURSOS IMPREVISTOS E EVENTUAIS 1.000,00 €
42000 PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO 950.000,00 €
42004 SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMENTO XULGADO DE PAZ 2.600,00 €
45300 SUBVENCIÓN SERGAS UTILIZACIÓN CENTRO SAÚDE 6.084,00 €
45500 SUBVENCIÓN XUNTA CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 3.000,00 €
45502 SUBVENCIÓN XUNTA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 23.000,00 €
45503 SUBVENCIÓN XUNTA ACTIVIDADES XUVENÍS 6.000,00 €
45506 SUBVENCIÓN XUNTA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 16.000,00 €
45507 SUBVENCIÓN XUNTA FUNCIONAMENTO CENTRO E.S.O. 24.000,00 €
45509 SUBVENCIÓN XUNTA MANTENEMENTO E PROGRAMAS SOCIAIS 78.500,00 €
45510 SUBVENCIÓN XUNTA PROMOCIÓN EMPREGO 3.000,00 €
45511 SUBVENCIÓN XUNTA GASTOS ESCOLA DE MÚSICA 3.000,00 €
45512 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA 5.000,00 €
45513 TRANSFERENCIA XUNTA F.C.L. 2.008 240.000,00 €
45514 SUBVENCIÓN XUNTA PROGRAMA NOITEBÚS 36.720,00 €
46201 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN MANTº E PREST.SERVICIOS SOCIAIS 22.000,00 €
46203 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 23.000,00 €
46206 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 19.000,00 €
46207 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ESCOLA DE MÚSICA 7.000,00 €
46210 OUTRAS SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 15.000,00 €
48000 TRANSFERENCIAS PROXECTO DELOA – EQUAL 22.500,00 €
52000 XUROS DE CONTAS E DEPÓSITOS BANCARIOS 1.800,00 €
60000 ENAXENACIÓN DE SOLARES PROCEDENTES DE URBANIZACIÓNS 511.100,00 €
72000 TRANSFERENCIA ESTADO REPARACIÓN DANOS INUNDACIONS OUTONO 2.006 149.212,61 €
75500 TRANSFERENCIA XUNTA MOBILIARIO GARDERÍA 30.000,00 €
76101 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN P.O.S. 2.008 225.446,52 €
76103 TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN OUTROS PLANS 2.008 30.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 3.461.463,13 €