PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.010
912 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 38.849,16 €
912 10002 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 30.008,58 €
912 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 21.965,62 €
912 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
912 23100 GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 2.000,00 €
912 23300 INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS 12.720,00 €
912 23301 INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS 6.000,00 €
912 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.800,00 €
920 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL 49.774,60 €
920 12003 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL 31.085,93 €
920 12005 SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL 7.678,58 €
920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 15.233,39 €
920 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 63.835,80 €
920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 68.554,08 €
920 13000 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 6.645,85 €
920 13100 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO 17.430,00 €
920 13101 RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
920 15000 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 5.040,00 €
920 15001 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 2.520,00 €
920 16000 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS 83.195,03 €
920 16200 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
920 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS 5.000,00 €
920 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS 4.500,00 €
920 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE 14.000,00 €
920 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 4.000,00 €
920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 3.000,00 €
920 22003 CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 6.500,00 €
920 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS 4.300,00 €
920 22110 PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS 1.500,00 €
920 22200 GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS 20.500,00 €
920 22201 GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS 10.500,00 €
920 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS XERAIS 7.500,00 €
920 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES 1.500,00 €
920 22603 ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS 500,00 €
920 22604 GASTOS XURÍDICOS 24.000,00 €
920 22605 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 4.500,00 €
920 22703 SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL 7.000,00 €
920 22706 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS 85.000,00 €
920 23101 GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 2.000,00 €
920 23300 INDEMNIZACIÓNS MEMBROS TRIBUNAIS PROCESOS SELECTIVOS

3.000,00 €