ORZAMENTO ANO 2.009 – ESTADO DE GASTOS
FUNCIONAL ECONÓMICA DENOMINACIÓN DA PARTIDA 2.009
111 10000 RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA 38.425,66 €
111 10001 RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA 29.770,44 €
111 16000 SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS 23.868,64 €
111 22601 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN 4.000,00 €
111 23000 DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS 2.000,00 €
111 23300 ASISTENCIA CONCELL. SESIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS 12.720,00 €
111 23301 INDEMNIZACIÓN CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS 6.000,00 €
111 23302 ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS 1.800,00 €
121 12000 SOLDO BASE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 88.209,69 €
121 12001 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 13.893,54 €
121 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL 63.643,72 €
121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. XERAL 66.255,14 €
121 13002 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS 13.253,48 €
121 13214 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO 33.973,94 €
121 13200 RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3.000,00 €
121 14104 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADE 1.000,00 €
121 15000 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS 5.040,00 €
121 15002 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL 2.520,00 €
121 16001 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS 79.668,15 €
121 16300 FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE 500,00 €
121 21200 REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES 5.000,00 €
121 21300 REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS 4.500,00 €
121 22000 MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE OFICINAS 13.000,00 €
121 22001 LIBROS E SUSCRIPCIÓNS 4.000,00 €
121 22002 MATERIAL FUNXIBLE PROCESOS INFORMÁTICOS 3.000,00 €
121 22003 CONSUMO FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS 6.500,00 €
121 22108 PRODUCTOS LIMPEZA OFICINAS MUNICIPAIS 1.500,00 €
121 22114 COMBUSTIBLE OFICINAS ADMINISTRACIÓN XERAL 4.000,00 €
121 22200 GASTOS DE TELÉFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS 20.000,00 €
121 22201 GASTOS DE TRANSPORTES E CORREOS DIVERSOS 10.500,00 €
121 22400 PÓLIZAS SEGURO SERVICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL 7.300,00 €
121 22602 ANUNCIOS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS 3.000,00 €
121 22603 GASTOS XURÍDICOS 24.000,00 €
121 22608 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 3.000,00 €
121 22702 GASTOS VALORACIÓNS. TRABALLOS TÉCNICOS 67.000,00 €
121 22706 SERVIZO DE XESTORÍA E ASESORAMENTO TÉCNICO 5.000,00 €
121 23001 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL DA ENTIDADE 2.000,00 €
121 23303 INDEMNIZACIÓNS MEMBROS TRIBUNAIS PROCESOS SELECTIVOS 3.000,00 €
121 48910 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CONCELLO 600,00 €
121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 3.000,00 €
121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 4.000,00 €
121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.500,00 €
122 13005 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO XULGADO DE PAZ 9.684,23 €
122 16002 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XULGADO DE PAZ 3.253,90 €
222 13201 RETRIBUC. PERSOAL LAB. TEMPORAL CONDUCTORES MOTOBOMBA 8.820,00 €
222 16003 SEGUROS SOCIAIS CONDUCTORES MOTOBOMBA 3.369,24 €
222 22110 MATERIAL CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 3.000,00 €
222 22701 SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS ABANDONADOS 2.250,00 €
222 46600 GASTOS PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS 9.500,00 €
222 48911 SERVICIO DE NOITEBÚS 45.000,00 €
223 22609 GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00 €
313 13003 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS SOCIAIS 53.707,56 €
313 13202 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASUNTOS SOCIAIS 11.652,48 €
313 13203 RETRIBUCIÓNS EDUCADOR FAMILIAR 24.093,58 €
313 13204 RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS FAMILIARES 68.321,76 €
313 15003 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL 7.200,00 €
313 16007 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 54.905,83 €
313 22004 MATERIAL CURSO DISCAPACITADOS 500,00 €
313 22300 TRANSPORTE CURSO DISCAPACITADOS 7.700,00 €
313 22611 COOPERACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO 5.000,00 €
313 23002 LOCOMOCIÓN PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS 16.500,00 €
313 22115 MATERIAL ASUNTOS SOCIAIS 1.000,00 €
313 22612 DIFUSIÓN ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS 1.500,00 €
313 45000 GASTOS DE FUNCIONAMENTO GARDERÍA 68.000,00 €
313 48905 AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLOS 18.000,00 €
322 13205 RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO 26.248,74 €
322 14101 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS DE FORMACIÓN 3.000,00 €
322 14102 RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS FOR. OCUPACIONAL 7.680,00 €
322 16008 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL PROMOCIÓN EMPREGO 12.851,20 €
322 22401 PÓLIZA DE SEGUROS CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.500,00 €
322 22402 PÓLIZA SEGUROS CURSIÑOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
322 22614 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN 1.000,00 €
322 22613 MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 500,00 €
323 48913 APORTACIÓNS PROGRAMA INTERREG IV-B 6.000,00 €
323 48906 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL 2.000,00 €
412 75400 APORTACIÓN CONSTRUCIÓN CENTRO DE DÍA EN URDILDE 57.000,00 €
422 12002 SOLDO BASE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 16.810,68 €
422 12003 TRIENIOS CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 3.687,75 €
422 12102 COMPLEMENTO DESTINO CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 8.962,52 €
422 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERXES COLEXIOS 10.824,80 €
422 13004 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA COLEXIOS 33.374,34 €
422 13206 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA COLEXIOS 3.663,08 €
422 14103 RETRIBUCIÓNS PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA 29.000,00 €
422 13212 RETRIBUCIÓNS MONITOR AULA INFORMÁTICA 8.568,00 €
422 15001 PRODUCTIVIDADE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS 1.440,00 €
422 15004 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS E PAVILLÓNS, OBRAS, DESBROZADORA, ANIMADORES E MONITOR AULA INFOR. 9.780,00 €
422 16010 SEGUROS SOCIAIS COLEXIOS, ESCOLA MÚSICA E AULA INFORMÁTICA 39.352,06 €
422 21202 REPARACIÓNS E MANTEN. INMOBLES COLEXIOS PÚBLICOS 14.000,00 €
422 21301 INTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA 2.000,00 €
422 22005 GASTOS FUNCIONAMENTO AULA INFORMÁTICA 4.000,00 €
422 22403 PÓLIZAS DE SEGURO COLEXIOS PUBLICOS 5.500,00 €
422 22404 PÓLIZA DE SEGUROS ESCOLA MÚSICA 450,00 €
422 22703 PRODUCTOS E MATERIAL DE LIMPEZA COLEXIOS PÚBLICOS 3.500,00 €
422 48902 SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 22.000,00 €
432 13207 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADA OBRAS 57.387,24 €
432 16011 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 21.921,93 €
432 21302 REPARAC. E MANTENEM. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 62.000,00 €
432 21400 REPARACIÓN E MANTENEM. VEHÍCULO BRIGADA OBRAS 3.500,00 €
432 22100 SUMINISTRO ENERXÍA ELECTRICA ALUMEADO PÚBLICO 87.000,00 €
432 22112 COMBUSTIBLE VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS 3.000,00 €
432 22405 PÓLIZA SEGURO VEHICULO BRIGADA DE OBRAS 1.500,00 €
432 22800 MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS 15.000,00 €
432 23003 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS 1.000,00 €
432 60001 ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA 1.000,00 €
432 60100 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 7.000,00 €
432 60101 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 €
432 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA 4.000,00 €
432 63301 ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN VERDUGA, SALGUEIROS, ALBAGUEIRA, FIGUEROA E COBAS 95.079,64 €
432 63302 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN A PONTENOVA, HERBOGO, O AIDO, CONTIMUNDE E FORMARÍS 123.509,89 €
432 63303 CONSTRUCIÓN DE MARCO EN VILACHÁN 34.410,47 €
432 63309 PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CUBELA E CONTIMUNDI 404.463,15 €
432 63305 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.009 45.000,00 €
432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 15.000,00 €
432 63325 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 890.959,00 €
432 63330 INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO 12.000,00 €
432 64000 REVISIÓN P.X.O.M. 4.700,00 €
442 13208 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL DESBROZADORAS 19.901,65 €
442 16012 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL DESBROZADORAS 7.602,43 €
442 21304 REPARACIÓN E MANTEMENTO DESBROZADORAS 20.000,00 €
442 21303 MANTENEMENTO E CONSERVACION FOSAS SÉPTICAS 18.000,00 €
442 22113 COMBUSTIBLE DESBROZADORAS 7.500,00 €
442 22406 PÓLIZA DE SEGURO DESBROZADORAS 950,00 €
442 22600 CÁNON CLAUSURA VERTEDOIRO 500,00 €
442 22707 SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO 215.000,00 €
442 22710 CAMPAÑA INFORMATIVA RECOLLIDA SELECTIVA LIXO 1.000,00 €
442 22712 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AO SERV. RECOLLIDA LIXO 3.000,00 €
442 23004 LOCOMOCIÓN E DIETAS CONDUCTORES DESBROZADORAS 1.500,00 €
451 22604 GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL 10.000,00 €
451 13211 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR CULTURAL 13.327,00 €
451 16015 SEGUROS SOCIAIS ANIMADOR CULTURAL 4.637,80 €
451 21205 REPARACIÓNS E MANTEMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 5.000,00 €
451 22116 SUBMINISTROS EDIFICIO MULTIUSOS 12.500,00 €
451 22409 PÓLIZA DE SEGURO EDIFICIO MULTIUSOS 1.500,00 €
451 48903 SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 41.000,00 €
452 13006 RETRIBUCIÓNS LIMPADORAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 23.699,01 €
452 13209 RETRIBUCIÓNS ANIMADOR DEPORTIVO 12.868,86 €
452 16013 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA E ANIMADOR 12.725,62 €
452 21203 REPARACIÓNS E MANTENEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 4.000,00 €
452 22111 PRODUCTOS DE LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 2.000,00 €
452 22408 PÓLIZA DE SEGURO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1.400,00 €
452 22607 APORTACIÓNS PARA FESTEXOS POPULARES 40.000,00 €
452 22711 SERVICIO DE MANTENEMENTO PISCINA DE SENRA 9.000,00 €
452 23005 LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL CULTURA E DEPORTES 2.000,00 €
452 48900 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.000,00 €
453 21900 RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO 9.000,00 €
463 46500 APORTACIÓNS A MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS 1.000,00 €
463 48901 ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES 50.000,00 €
463 48904 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁN 12.000,00 €
511 21000 REPARACIÓN E MANTEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 20.000,00 €
533 13210 RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL XARDINEIROS 20.655,18 €
533 15005 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL XARDINEIROS 1.080,00 €
533 16014 SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XARDINEIROS 8.302,84 €
533 20300 LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 5.800,00 €
533 22610 ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA 6.000,00 €
611 22708 SERVICIO COBRANZA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 35.000,00 €
611 34900 OUTROS GASTOS FINANCIEIROS 500,00 €
011 31001 XUROS PRÉSTAMO BCL 12.000,00 €
011 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL 60.962,32 €

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 4.087.438,18 €