O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o 4 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o Regulamento orgánico municipal do Concello de Rois. Consonte o que dispón o artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do réxime local, o antedito acordo exponse ao público coa finalidade que no prazo de trinta días hábiles contados desde que apareza este anuncio no Boletín oficial da provincia da Coruña as persoas e as entidades interesadas poidan presentar con relación a el as suxestións e alegacións que xulguen oportunas. De non habelas, o Regulamento entenderase aprobado definitivamente.

O anuncio publicado no BOP de hoxe, así como o texto do Regulamento e os seus antecedentes pódense consultar nos documentos adxuntos.